Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro nové – nepoužívané zboží

Všeobecná  ustanovení

Kupující učiněním objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které  jsou zároveň pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího – firmy Fipass-marine, Pavel Sečka, Tvarožná Lhota 229, provozovatele e-shopu a jeho zákazníků z České republiky – kupujících.

Tyto obchodní podmínky se vztahují pouze pro zboží doručované provozovatelem po území České republiky.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na webových stránkách www.Fipass-marine.cz v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od dodavatelů či jiných smluvních subjektů, ačkoli se vždy snažíme tyto informace ověřovat z více zdrojů a provádíme jejich kontrolu tak nelze jejich nepřesnost zcela vyloučit, a na toto tedy naše firma neposkytuje žádnou záruku a ani nenese odpovědnost za případné škody tímto způsobené. Kupující má právo si před objednáním zboží položit emailem dotaz pro případné ověření těchto údajů. Obrázky u výrobků mohou být jen ilustrační (např. rozdíl v barevném provedení či obsahu setu více výrobků – v takovém případě je rozhodující popiska výrobku, kde je barva či obsah setu výrobků detailně popsán). Firma Pavel Sečka, Tvarožná Lhota 229, IČ:61395226,  provozovatel elektronického obchodu , dále uváděná jako „prodávající“, se zavazuje, že svým odběratelům bude dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

Nabídka zboží prezentovaného v internetovém obchodě je pouze informativního charakteru a není považována za návrh na uzavření kupní smlouvy ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Místo plnění

Místem plnění je sklad prodávajícího, kde prodávající předá zboží dopravci – přepravní firmě.

Objednání  zboží a uzavření smlouvy

  1. a) Podmínkou pro naplnění  platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím.V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech a zboží na zakázku, zboží na objednávku převyšující částku 25 000,- Kč si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nebo úhradou finanční zálohy kupujícím.
  2. b) Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství  zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně,  žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem jako například písemně nebo telefonicky. Objednávka se považuje za neplatnou v případě, že kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem provést odmítne. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě chyby při typování ceny, případně nedostupnosti zboží u dodavatele.
  3. c) Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího nebo v rámci uživatelského účtu s označením „Konečné potvrzení objednávky“.

 

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

 

Cena a platba

Ceny uvedené na webových stránkách www.fipass-marine.cz jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti pracovníkovi přepravní firmy. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím. V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (převodem, poštovním převodem).

Platby je možno uskutečnit: předem na účet nebo zboží zašleme na dobírku:

V případě platby dobírkou platíte zboží v hotovosti při předání.

V případě platby bankovním převodem Vám neprodleně po odeslání a potvrzení objednávky zašleme číslo bankovního účtu, variabilní symbol a částku. Jakmile bude tato připsána na náš účet, bude zboží vyexpedováno.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny zboží ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 zákona č. 89/2012, občanský zákoník se nepoužije.

Na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení kupní ceny zboží daňový doklad – fakturu a zašle jej elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího(v případě že nebyla faktura součástí dodávky). Prodávající Pavel Sečka, Tvarožná Lhota 229, 696 62, IČ:61395226 není plátcem DPH.

Dodací  lhůta

Dodací lhůta začíná  dnem obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení  všech podkladů nutných pro její včasné vyřízení. V případě, že zboží je skladem, tak ho prodávající  vyexpeduje – předá dopravci do 7 pracovních dnů po obdržení objednávky. Pokud je objednaná položka dlouhodobě nedostupná nebo ji nebude možné dopravci předat do 15 pracovních dnů od obdržení objednávky bude z objednávky stornována. Pokud bude zboží na cestě do skladu prodávajícího oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání jiném nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním. V tomto případě si však musí prodávající vyžádat odsouhlasení kupujícího.

Dopravní  podmínky a poštovné 

Možnosti způsobů doručení  zásilky a jejich ceny včetně DPH:

  • osobním odběrem zboží – 0 Kč
  • dobírkou PPL – 200Kč (nafukovací čluny,laminátové lodě, hliníkové lodě, akumulátory a motory) je způsob expedice dle individuální dohody a ceníku společnosti.
  • doprava firmou Top-Trans U produktů velkých rozměrů a hmotnosti  (nafukovací čluny,laminátové lodě, hliníkové lodě, akumulátory a motory) je způsob expedice dle individuální dohody a ceníku společnosti Top -Trans.

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným   způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným  doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

Záruka a servis

Detailní postup reklamace, dle platného občanského a obchodního zákoníku.

Vrácení  zboží 

Spotřebitel má právo podle odstavce 6 novely Občanského zákoníku č. 367/2000 odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním nepoškozeném obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum doručení prodejci). Zboží balené (zatavené) do blistru nesmí mít tento obal poškozen. Vrácené zboží nesmí být zasláno zpět prodávajícímu dobírkou, všechny takové zásilky budou odmítnuty a vráceny zpět kupujícímu.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat formou jednoznačného prohlášení písemně na adresu  FIPASS-Marine, Pavel Sečka, Tvarožná Lhota 229, 696 62 Strážnice, či na adresu elektronické pošty info@fipass-marine.cz .

Prosíme také o uvedení případného důvodu (není zákonem vyžadováno a ani není námi jeho uvedení podmiňováno pro vrácení prostředků za cenu zboží), pomůžete však nám tak zkvalitnit naše služby. Děkujeme.

Po obdržení vráceného zboží budou peníze za zboží, vyjma poštovného (dopravného), zaslány na adresu kupujícího nebo převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 30 pracovních dnů po obdržení podepsaného dobropisu, který je na adresu kupujícího odeslán neprodleně po fyzickém obdržení a překotrolování zboží.

Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 novely Občanského zákoníku č. 367/2000 od kupní  smlouvy:

  • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
  • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
  • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

 

Storno objednávek

Storno objednávky ze strany prodávajícího – dodavatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

–          zboží se již nevyrábí nebo nedodává

–          výrazně se změnila ze strany dodavatele cena zboží

–          v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ / druh zboží obvyklá), za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic na místo čtyř a jiné zjevné chyby v psaní

 

V případě storna objednávky ze strany prodávajícího tento neprodleně kontaktuje kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již uhradil kupní cenu nebo její část, a není poté dohodnuto jinak, prodávající je povinen kupujícímu vrátit všechny platby, které od něj obdržel a to nejpozději do 30 dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího. Pro vrácení plateb bude užito stejného platebního prostředku, který byl použit pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčí jinak.

Odpovědnost za vady a záruka u nového zboží

1        Kupující má možnost v záruční době uplatnit právo z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží (dále jen „reklamace“). Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou.

2        Kupující oprávněn uplatnit reklamaci zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží.

3        Záruční doba uvedená bodu 2 neplatí pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti. Pro tyto podnikatele činí záruční doba na všechny výrobky pouze 12 měsíců.

4        Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží v době, kdy jej kupující zboží převzal:

–          má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, pak takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá

–          odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy

–          je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

–          vyhovuje požadavkům právních předpisů

5        Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

6        Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

7        Právo reklamace zboží kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, tuto vadu sám způsobil, jednalo se o zboží rychle se kazící, či použité.

8        Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené běžným používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

9        Právo reklamace je kupující povinen uplatnit na adrese prodávajícího FIPASS-Marine, Pavel Sečka, Tvarožná Lhota 229, 696 62 Strážnice. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

10    Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající vydá kupujícímu písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

11    Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se u zboží jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

12    Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré náležitosti potřebné pro vyřízení reklamace (např. části zboží). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění chybějících náležitostí od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta pro vyřízení reklamace je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

13    Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl kupující povinen věc převzít.

14    V případě oprávněné reklamace má kupující právo na dopravu zdarma od prodávajícího. V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu dopravních nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou zjevně bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

15    Prodávající po řádném vyřízení reklamace vyzve kupujícího k převzetí opraveného zboží.

16    V případě nevyzvednutí reklamovaného do jednoho měsíce od vyrozumění kupujícího o jejím provedení (tj. zpravidla do 60 dnů od data podání reklamace) je prodávající oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění.

17    Pokud je poskytována delší doba záruky, než doba uvedená čl. 7.2, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě.

18    V případě, že ke zboží neexistuje záruční list, slouží namísto něj daňový doklad – faktura.

 

Závěrečná  ustanovení 

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické  objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující  prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží  včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení § 262, odstavce 1 Obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením § 409 a následujícím.